Rollen företagshälsovård spelar för att främja välbefinnande

Arbetshälsa är ett växande problem i dagens samhälle. I lagen om företagshälsovård krävs att arbetsgivaren tillhandahåller förebyggande företagshälsovårdstjänster till alla arbetstagare oavsett arbetstid, anställningstid eller anställning. Varje arbetare bör erbjudas möjlighet att delta i ett organiserat program för att förbättra sin allmänna hälsa. Arbetsgivare som misslyckas med att ge sina anställda rätt möjligheter kan dock bli böter eller stämda av arbetstagaren.

De lagstadgade rättigheterna enligt lagen om företagshälsovård gör det lättare för en skadad arbetstagare att kräva ersättning. Enligt denna lag kan en arbetare kräva ersättning mot arbetsgivaren för att han inte tillhandahållit adekvat företagshälsovård. Påståendet grundar sig på vårdslöshetsprincipen. Enligt denna princip kan arbetstagaren påpeka att medan han / hon arbetade, uppstod en sjukdom som ledde till funktionshinder och oförmåga att arbeta.

När arbetsgivaren behandlas måste arbetsgivarna ge honom all den hjälp som rimligen är nödvändig för att återhämta sin fysiska och psykiska hälsa. Men om arbetstagaren behöver specialiserade medicinska tjänster måste arbetsgivaren tillhandahålla dessa tjänster. Om det finns något förskrivet läkemedel måste arbetsgivaren se till att det ordinerade läkemedlet administreras ordentligt. Dessutom måste arbetsgivaren se till att läkarvård tillhandahålls i rätt tid även när arbetstagaren håller på att återhämta sig efter sin sjukdom.

Lagen om arbetsgivaransvar reglerar arbetsgivarnas skyldigheter att tillhandahålla företagshälsovård. Enligt denna lag får en arbetsgivare endast hållas ansvarig för skada eller skada på en anställd om arbetstagaren har fallit eller skadats på arbetsgivarens plats. Dessutom kan arbetsgivaren endast hållas ansvarig för skador eller skador på ett barn om barnet har fallit eller skadats på arbetsplatsens arbetsplats. Utöver dessa kan en arbetsgivare enligt lagen endast hållas ansvarig för vårdslöshet eller felaktig handling eller underlåtenhet om den åtgärden eller underlåtenheten har inträffat på arbetsplatsen. Kort sagt, om arbetsgivaren inte ger rimlig vård åt en anställd och den anställde skadas på arbetsgivarens lokaler, kan arbetsgivaren hållas ansvarig för den skadan.

Ett annat viktigt område relaterat till företagshälsovård är administrationen av arbets- och säkerhetsregler och förordningar. Huvudsyftet med arbetssäkerhetsregler och föreskrifter är att främja de anställdas hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen och säkerställa säkerheten för utrustning, produkter, processer och verksamhet som används på arbetsplatsen. Denna avdelning övervakar efterlevnaden av företagsanläggningarna när det gäller att upprätthålla normerna för företagshälsovård.

Det är mycket viktigt att främja arbetstagarnas välbefinnande på arbetsplatsen. Att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen kan göras av arbetsgivarna genom deras policyer och utnyttjande av resurser som OHSA. Att tillhandahålla riktlinjer för hur man ska upprätthålla de anställdas välbefinnande och hur man kan upprätthålla deras fysiska och mentala hälsa är också ett bra sätt att främja arbetsmiljö och säkerhet. Tillämpningen av väl utformade policyer kan leda till en förändring av attityden och beteendet hos de som arbetar på arbetsplatsen och de kan också åstadkomma betydande förbättringar av resursutnyttjandet och kvaliteten på arbetskraften och därigenom främjar underhållet av arbetskraftens kvalitet.